Антисоветская пропаганда до ВОВ

wwaawwaa

в сети много талантливых большевицких плакатов , а есть у кого ссылки на антисоветские агитматериалы ( желательно до WW2 )
шедевр черного пиара:
КАТИ УКРАЇНИ
АЛЬБУМ з ЗО фотографіями болшевицких комісарів.
1922БЕРИ ПЕТРЕ на розум!
Товаришу!
Щоденні Вісти, і якійсь там Мо­лоток, а за ними всї Лейбові най-митки гнуть тобі
харамана про якусь «Радяньску Україну», а ти даєш віру поганим брехунам і тї-шиш
ся, що ось то-завдяки болше-викам — ми остаточно добили ся своєї держави.
Тимчасом в дїй-сяости нема ніякої анї Радяньскої, анї Нерадяньскої України. Є
лише україньска земля а на нїй 40 мілї-онів Українців в ляцкій та
болше-вицко-жидівській неволи. Черво­ні їазети разом з жидівськими на-ганячами
за юдин гріш, зовсім сьві-
домо обдурюють тебе. Вони бре­шуть безсоромно, брешуть в живі очи і поповняють,
взглядом свого народа, такий самий злочин, як ті аїенти, що продають, людям
шери, які не мають ніякої вартос-ти. Такі аїенти роблять лайдац-тво задля свого
бізнесу. Те саме лайдацтво поповняють всі ті, що пускають людям тумана про
Ра-дяньску Україну, якої в дїйснос-ти нема.
Болшевицке правительство, се російско-жидівске правительство, котре, так само як
Поляки не узнає ніякої України. Та не лише що не узнає, але прямо нищить всякий
україньский рух на Велик: Укра­їні'. Хто визнає себе Українцем, хто обстоює за
правами для укра-їньского народа, хто бажає само­стійної України, сей в очах
болше-виків є контр-революціонер», і
такого карають смертію! Болше-вики пішли на Україну війною ли­ше тому, що
україньский нарід не хоче бути складовою частію Ро­сії, не хоче бути в одно з
Моска­лями. А Східну Галичину чому болщевики відступили Полякам? Ото лише тому,
бо хотіли позбути ся Галичан, які в сьвідомими Укра­їнцями. Для болшевиків всі
Га-лицкі Українці се «контр-револю-ціонери», яких належало-би ся вимордувати. А
що того болшеви-ки не годні зробити, то віддали їх Полякам на знищене. Розумієш
товаришу?!
Перед сьвітом, для замиленя очей, вдають сварку, а тимчасом злодїї погані
укладають ся між собою на погибель України.
І хтож то є те болшевицке цра-вительство, за котрим деякі наші темняки так
розпадають ся? Жи-
б
дова, Жидова, і ще раз Жидова!
Кровопійцї каправі висисають У-країну з послїдної каплї крови, а жидівські Івани
плещуть в до­лоні і горлають: Славно! Най жіє Лейба Троцкий!
Черезвичайка (чека) гуляє, як за царських часів «охрана» і тися­чами мордує
найсьвідомійших си­нів України, а жидівські гамани затирають з радости руки і
вере­щать мов скажені: Славно! Най жіє Лейба Троцкий!
Обдерли Україну кати черво­ні з богацтва, з золота і срібла, забрали збіже, а
натомість навели на мучений україньский нарід: голод, тиф і холеру.
Жиди-комі-сарі понапихали кишенї жемчута-ми, зрабованими з христіяньских церков,
а україньский мужик гине з голоду і живий мертвого їсть! До такої то руїни
довели нашу
землю прокляті болгаевики, а соо-ружні жидівські плазуни, ще ма­ють смілість
торочити нашим лю­дям про Радяньску Україну. В договорі з Поляками віддав
ру-муньский жидок Раковський на поталу Ляхам кілька мілїонів у-країньского
населеня лише на те, аби раз на всегда забеспечити ся перед
«контр-революціонерами», себ то: сьвідомими Українцями; щоби на довгі літа
закріпити жи­дівське панованє над Христіянь-ским народом, щоби заїваранту-вати
жидівським комісарам вигід­не житє,на медом і молоком пли­вучій колись,
Україні". Отже наз­вати Радяньску Україну свобід-ною і україньскою державою може
лише румуньскнй хамкес, горлоріз Раковский і його червоні чорти. Захопивши в
свої пазурі Укра­їну і Росію, жидова намагала ся
9
ущасливити болшевицкою зара­зою і сусїдну Мадярщину. Єврей Беля Кун з
товаришами кинув ся до роботи, щоби защепити «кому­нізм» і на Угорщині.
Дбайливий о добро робітників, під ослоною борби з капіталом, зорїанїзовав
банду опричників, викликав во-рохобню на Угорщині, і давай рабувати
та мордувати на лад ро­сійських болшевиків. Протягом 132 днів болшевицкого
террору обернув цілий край в руїну. Нас­тала нужда між населенєм, а
«ко­муністи» упливали в достатках. Робітникам визначили по 35 корон денної
платні, а такий «опікун» робучого народа, випашений кап­шук Кун, жив як в раю.
Денно видавав на самі циїара 40 корон; на обіди 250 кор. на їзду самоходом 400
кор.-а тоді ще корона угорска мала добрий курс. Шайка кому-
нїстів рабувала гроші по банках, по склепах, а хотяй уважають при­ватну
власність за злодійство, то самі поробили мілїонові маєтки. По упадку комунізму
на Угорщи­ні, гершт комуністів Беля Кун утікаючи за границю, мав при со­бі 5
мілїонів в грошах, не вчисля-ючи тих дорогоцінностей зрабо-ваних, які його жена
ще перед тим вивезла за границю. Другий кому­ніста жид Шамуелї зі страху пе­ред
карою відобрав собі житє і при нїм знайшли 360 штук золота та сотки тисяч в
паперах; а в його помешканю в Ольденбурїу най­дено 7 скринь самого золота і
сріб­ла. Ще од єн «оборонця» робітни­ків, також жид Поляни, втікаючи до
Швайцарії, мав при собі не богато, бо лише 250 мілїонів в па­перах, а 50
мілїонів найдено в його ломешканю. Так то розщибають
10
ся учителі комунізму за долею робітника. Для себе накрали мілї-ярди, а
робітникови дуля!
Так, так товаришу, є рай під болшевицким панованем, але не для робітника.
Жидам гаразди — а робучому народови чорна годи­на! Болшевицкі їазети за юдин
гріш захвалюють болшевицкій рай на Радяньскій Україні, але самі якось не спішать
ся тамтуди. Та­ки волять сидіти в «буржуазній» Америці, чим їхати до свого
«тату­ня» Лейби. А може ти не віриш моїм словам про болшевицкі гараз­ди, то
приїдь до Філядельфії та спитай ся Гальчука. Він був ко­лись завзятим
болшевиком; він за Радяньску Україну розбивав голо­ви, а нині той сам Гальчук
про­кляв всїх болшевиків разом з Лей-бою Троцким до третого поколїня. А чому? Бо
там був і ледво в од-
11
ній сорочці втїк з жптєм з Радянь-скої України. Нині він знов в А-мерицї, але до
болшевії не притяг­неш його і ланцухом.
А зрештою, по що ти маєш їхати до Філядельфії і робити собі не­потрібні видатки,
коли маєш пе­ред очпма фотографії всїх голов­них «міністрів» болшевицкого прави
тельства. Лиш приглянься їм доб­ре а переконаєшся, чи не моя прав­да? Глянь!
Оден в одного самі Срулї і Мошки. Кождий з пере-ломаним носом, кождий каправий,
кождий кучерявий як баранець, кождиіі «настоящій рускій єврей.» Відповідж-жеж
мені тепер, будь ласкав, чи така Радяньска Укра­їна, се твоя Україна?! І як ти
ще тепер не харкнеш в очи кождому, хто захвалює тобі Радяньску Укра­їну, то ти
не варта, що тебе сьвя-та земля носить. Ти не маєш нї
12
13
сумлїня, нї встиду, нї любови до свого рідного. Тн є зрадник укра-їньскої ідеї,
ти є — хрунь! Я не є против Радяньскої України — хрань Боже — нехай буде
Укра­їна Радяньска, але нехай буде Україна, не Палистина. Чому го­ловою
нинїшної, ніби Радяньскої України, має бути Лейба Брон-штайн а не Гриць
Залізняк?! Чо­му панами комісарами мають бути: вельможний пан Мошко, Іцко,
Ай-зик, і Шльомко, а не товариш Іван, Богдан, Стефан і Федько? Чому?! Як має
бути Радяньска Україна, най буде: на се я пишу ся обома руками, але най се буде
українь-ска Україна, най в тій Україні панують Українці, а не Жиди! Нехай Іван
буде своїм паном в сво­їй хаті, а не жидівським Іваном, підданим солодивого
Лейби!
А тепер розміркуй добре і ска-
жп: маю рехт — чи нї?! Як маю, то ти від нині не сьмієш бути бол-шевиком, але
щирим, горячим як вогонь Українцем! З червоними жидівськими аїентами зірви раз
на все! Червоних шмат до рук не бери! Ганделесів з Щоденними і Молотом з під
церкви буком го­ни! Справу україньску на кож-дім кроцї попирай, не жалуй до-ляра
на україньскі цїли; одним словом, будь сьвідомим Україн-цем-Самостійником, а не
жидів­ським попихачом!
І будь певний, що як ми всї американьскі Українці злучимо ся в єдно, як в нас
всіх буде одно сер­це і одна думка, то вирвемо Укра­їну, не то від Ляха і
болшевиків, але навіть хотьби самому чорто-ви з рук.
14
15
Всі підемо в бій кервавий від Сяну до Дону,
В .рідній земли панувати не дамо нікому!
Наум Бувалий.
Цікаві річи про болшевиків.
А тепер послухай, що пишуть про сучасних болшевиків родови­ті Москалі. Один з
російських па­тріотів, який мусів ратувати своє жите утечію за границю, видав
книжку про болшевиків, і так пи­ше:
«Через цілий 1917. рік, Амери­ка і Анїлїя висилали до нас цілі транспортп жидів,
жидків, жиді­вок і жпденят, а межи ними вели­кого жидівського інквизитора Лей-
бу Бронштайна. Леніна спрова­джено до Росії через Нїчмеччину в запльомбованім
ваїонї. Коли ан1-їлїйська поліція арештувала Лей1-бу Бронштайна — Троцко^о в
пере-' їзді через Галїфакс, то Американь-ске Правительство постирало ся о
увільнене будучого орїанїзатора всеросійського погрому. Президен­том Америки був
тоді Вудров Віль-сон, а його найблизшими дорадни­ками в росийських справах були:
Сімон Вольф, судія «супрім кор­ту» сіоніст Брандес і банкер Ян-кель Шиф.»
Англійський журналіст газети «Тайме», Вілтон заявив публично, що на 380
болшевицких комісарів є 300 жидів. Так було в початках; а недавно появила ся в
Анїлїї книжка під заголовком «Жиди в Росії», в котрій говорить ся, що під сю
пору є 447 комісарів жидів.
16
17
І се називає ся робітнича Влада!
Та, російською мовою писана, книжка кінчить ся ось такими сло­вами розпуки:»
Смотри, русскій народ, вот, кто стал хозяіном в домі твоїх отцов, кто снимаєт
перчатки з рук, защишавших твою свободу, кто растлївал твоїх дї-тей, кто іздївал
ся над твоїми свя­тинями, кто плюнул тебі в душу, кто вооружил тебя против брата
і кто вигнал тебя із родного гн.'з-да».
Маючи в своїх руках мілїони і пресу жидова не боїться нікого, «но єсть другой
суд; єто страшний суд русскаго народнаго негодова-нія і святая Божая кара,
которая падет на голови виновних в про­литії океана русской крови. І
при-ближеніє єтого часа не смогут ос-тановить никакія потуги; он нас-тупит
также неотвратимо, как
встаєт солнце послі кромішпой но-чи!»
Так думають і так пишуть родо­виті Москалї-Христіяне, а укра-їньскі «матолки» з
під червоної шмата, сьпівають «многая літа» Лейбі Троцкому. Дай му Боже
па-новане за се, що проляв море не­винної крови україньского наро-да. Ой, Івани,
Івани жидівські! Не мене і вас народна пімста!

dimas922

Я как-то видел книжонку антисемитского содержания, там были некоторые из этих и новые "карикатуры" на современных персонажей.
Под картинками стояли годы жизни. Про Ельцина ("Эльцина") сообщалось, что он умер в 1996 году.

sever576

пассаж про смерть Ельцина в 1996 можно найти в романе Пелевина "Generation Пи"

Ollo

Носастые революционеры...

TOXA

И ведь это правда...

maria75

Кто такая была Эма Гольдман, не напомните (инет кончился, так что яндекс отменили)? А то кажется, какая-то шпионка.
А Самуил беркман (рядом с ней) на Абеля смахивает.

spalex

http://www.vlasti.net/index.php?Screen=news&id=64702
Человек, которого боялась Америка
80 лет назад директором ФБР США был назначен 29-летний Эдгар Гувер. До этого назначения он занимал пост начальника отдела по борьбе с радикалами при Генеральной прокуратуре. На протяжении 48 лет, вплоть до самой своей смерти, он оставался бессменным и всесильным шефом американской контрразведки, наводившей ужас на всю страну…По материалам газеты Газета.Gzt.Ru

Автор Вениамин Гинодман, Антон Иваницкий


Невероятный карьерный взлет Эдгара Гувера начался весной 1919 года. Скромный юрист, чиновник иммиграционной службы США, обратил на себя внимание начальства, поскольку отличался лютым, непримиримым, исступленным антикоммунизмом. Молодой человек оказался востребованным, потому что после победного для США окончания Первой мировой войны главным кошмаром американской элиты стал большевизм. Популярность Советской России среди рабочих и студентов в США возрастала, забастовочное движение ширилось, профсоюзы поднимались на борьбу - в том числе и вооруженную - с предпринимателями. Правительству требовались очень энергичные, совершенно беспринципные и экстремально жестокие люди, способные на экстраординарные поступки для противодействия "красной опасности". В апреле 1919 года при Генеральной прокуратуре США был создан отдел по борьбе с радикалами, руководство которым было поручено 24-летнему Гуверу. Он за два месяца превратил достаточно формальное и скромное подразделение государственного аппарата в мощный информационно-аналитический центр. Десятки аналитиков, переводчиков и просто аккуратных клерков ежедневно прочитывали 471 печатное издание разных стран мира, обобщали информацию, систематизировали и заводили сотни досье на неблагонадежных граждан США. Гувер создал грандиозную для того времени картотеку, в которой были собраны данные на 60 тысяч человек, "склонных к радикализму". В октябре 1919 года Гувер представил генеральному прокурору Митчелу Палмеру, потрясенному таким рвением своего подчиненного, аргументированный доклад с предложением начать массовые депортации из США всех "подрывных элементов", деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности. Первый список состоял из 249 имен: высылке подлежали 184 члена Русского рабочего союза США, 51 анархист и 14 нелегальных иммигрантов, близких к руководствам различных профсоюзов.


Самыми знаменитыми людьми в этом списке Гувера были Александр Беркман и Эмма Гольдман, единомышленники и бывшие любовники. Беркман, племянник одного из основателей организации "Народная воля", исповедовал теорию и практику революционного террора и много лет провел в американских тюрьмах. Эмма Гольдман, которую пресса именовала "красной Эммой", прославилась как оратор, журналистка, литературный критик, феминистка - противница брака, анархистка и воинствующая атеистка. На протяжении 30 лет о ней писали все газеты США и Европы; в 1914 году власти отправили Эмму Гольдман в тюрьму за антивоенную агитацию и продержали в камере до окончания мировой войны. Ненависть американского истэблишмента к этим людям, равно как и к прочим "подрывным элементам" (радикальные профсоюзные лидеры под влиянием "красной Эммы" выдвинули лозунг, ненавистный всем зажиточным американцам и близкий всем неимущим: "Мы утопим их вонючие автомобили в их вонючих искусственных прудах" была столь велика, что генеральный прокурор Палмер подписал уникальное в истории американской юриспруденции предписание о депортации

21 декабря 1919 года от причала нью-йоркской гавани отвалил корабль "Бафорд", прозванный "красным ковчегом", с 249 изгнанниками на борту. Посадка на борт осуществлялась под наблюдением комиссара иммиграционной службы Энтони Каминетти и начальника секретной службы Уильяма Флинна, однако вожаки депортируемых, Эмма и Александр, знали, кому они обязаны приговором. В речах, обращенных к американскому берегу, они прокляли Эдгара Гувера. Беркман, облаченный в русские сапоги гармошкой и мексиканское сомбреро, поклялся отдать все силы делу мировой революции. Гольдман зловеще пообещала вернуться. Впоследствии она сдержала свое обещание, но не так, как ей того хотелось бы.

Оказавшись в России, Эмма Гольдман ринулась всемерно помогать большевикам в построении нового бесклассового общества, но скоро и жестоко разочаровалась в нем. Оказалось, что на другом берегу Атлантики невозможно было даже отдаленно представить себе, что такое ВЧК, продразверстка и новая бюрократия. Последним ударом для Эммы стало жестокое подавление Кронштадтского мятежа: она лично умоляла Зиновьева пойти на переговоры с восставшими матросами, но тщетно. В 1921 году "красная Эмма" уехала во Францию и написала книгу "Мое разочарование в России". Книга была настолько антисоветской и антикоммунистической, что левая европейская интеллигенция подвергла Гольдман остракизму, а издатель предложил написать предисловие… Эдгару Гуверу. Потом бывшая неистовая левачка поселилась в Канаде. В 1936 году ее пригласили в США читать лекции о "женском вопросе". Гувер разрешил выдать ей визу, но при одном условии: в публичных выступлениях не должно быть ни слова о политике. Современный российский читатель может судить о женщине, когда-то сотрясавшей основы американской государственности, исключительно по роману Эдгара Доктороу "Рэгтайм" в блистательном переводе Василия Аксенова. Впервые в этом произведении Гольдман появляется на митинге работниц, которым рассказывает о революционном смысле пьесы Ибсена "Кукольный дом". Присутствующий здесь же полицейский грозится прикрыть мероприятие, поскольку оратор нарушает приличия, "все время толкуя о Ебсене".


Через 1,5 года после отбытия "красного ковчега" неистовый борец с неблагонадежными Эдгар Гувер был принят в штат новой структуры - Бюро расследований (БР а 15 июня 1924 года стал его директором. Гуверу было 29 лет. В 1926 году он стал обладателем самой большой в мире картотеки отпечатков пальцев. В 1935 году конгресс США, дрогнув под напором директора БР, законодательно оформил все его инициативы. В Соединенных Штатах появилось Федеральное бюро расследований (ФБР). Агенты нового ведомства получили право носить и применять оружие, а их деятельность распространилась на всю территорию США. Благодаря усилиям Гувера американская контрразведка обзавелась и собственной академией в Квонтико, и высококлассными научными лабораториями.

Эдгар Гувер единолично и бессменно руководил ФБР 48 лет до дня своей смерти в 1972 году. Весь огромный аппарат Бюро работал исключительно против одного врага - мирового коммунистического заговора, в который директор свято верил и который с параноидальной настойчивостью преследовал. Так, в 1936 году, когда в Испании вспыхнула гражданская война, Гувер приказал следить за каждым бойцом двух американских батальонов - имени Джорджа Вашингтона и имени Авраама Линкольна, - сражавшихся в составе интербригад. Слежка была установлена за всеми, кто публично выступал за победу республиканцев в Испании. Одним из таких людей был прославленный писатель, будущий лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй. Даже в годы Второй мировой войны, когда Хемингуэй на катере "Пилар" охотился за немецкими подводными лодками в Карибском море, его по пятам преследовали люди Гувера, считавшего очерки о войне в Испании и роман "По ком звонит колокол" коммунистической пропагандой. Позднее директор ФБР объяснил свою позицию так: "Советская интервенция в Испании носила двоякий характер. С одной стороны, следуя призыву Коминтерна, коммунисты всех стран бросились воевать с войсками Франко. С другой стороны, Советский Союз пытался завербовать других иностранцев, дабы те впоследствии устроили военный переворот в США". Наиболее неблагонадежным Гувер считал батальон имени Авраама Линкольна.

В годы Второй мировой войны Гувер отстранился от главных событий: свой долг перед США он видел в том, чтобы тщательно собирать информацию об американцах, придерживающихся левых взглядов. В 1945 году он отпраздновал личную победу. ФБР удалось завербовать бывшего члена ЦК компартии США Элизабет Бентли, которая выдала списки всех американцев, в разное время симпатизировавших коммунистам и сотрудничавшим с ними. Так как список был обширен, Гувер окончательно и бесповоротно уверился в том, что страна смертельно больна "коммунистической заразой". Он даже представил президенту Гарри Трумену доклад о том, что многие высокопоставленные члены его администрации - агенты коммунистов. Трумен отреагировал на это с нескрываемой иронией. Даже когда выяснилось, что показания Бентли - ложь чистой воды, Гувер в своей идее не разуверился. Он начал собственными руками, как это было еще в 1919 году, создавать врагов. Он заставил многих представителей интеллектуальной элиты покинуть Америку; вырвавшись за ее пределы, интеллектуалы распространяли интервью и памфлеты, клеймящие правительство, с благословения которого спецслужбы проникают в частную жизнь каждого гражданина. Только на голливудских студиях в течение лишь 1950 года Гувер обнаружил и разоблачил 151 "коммунистического агента", первым среди которых значился ненавистный директору ФБР Чарли Чаплин. К середине 50-х годов этот список увеличился до 300 имен. В то же время ФБР практически вообще не занималось куда более насущными проблемами внутренней безопасности США - уголовной преступностью и коррупцией в правительстве. Так, в 1949 году для борьбы с "антиамериканским коммунистическим заговором" ФБР выделило 489 специальных агентов, а на противодействие организованной преступности - всего 4. Несколько самых доверенных секретных агентов Гувера, законспирированных настолько, что о существовании их знал только директор, занимались сбором компромата на первых лиц государства. Как выяснилось уже после смерти Эдгара Гувера, директор ФБР располагал компрометирующими материалами на всех президентов США (а их было 8 при которых ему довелось служить. Таким образом бессменный шеф ФБР обезопасил себя от увольнения. Гувер чувствовал себя настолько всесильным, что внес в "черные списки" тещу президента Эйзенхауэра, национального героя и любимца, - за то, что в 1937 году она внесла в фонд испанских республиканцев частное пожертвование размером в 10 долларов.

В начале 50-х годов все сотрудники ФБР активно сотрудничали с созданной сенатором Джозефом Маккарти Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, делясь материалами наблюдения за неблагонадежными. Именно трио сенатор Маккарти - юридический советник комиссии Рой Коэн - директор ФБР Эдгар Гувер добилось вынесения смертного приговора двум американским физикам, супругам Розенберг. Спору нет: Этель и Джулиус Розенберг, убежденные коммунисты, действительно передавали СССР результаты американских ядерных испытаний. Вместе с тем они стали единственными людьми, казненными за шпионаж в мирное время, а Этель Розенберг - единственной женщиной, отправленной на электрический стул за государственную измену.

В 1961 году главой разведывательного подразделения ФБР, то есть третьим человеком в Бюро, стал Уильям Салливан, который не разделял маниакальную страсть Гувера к преследованию коммунистов и им сочувствующих, считая, что ФБР тратит на это неоправданно много денег. Зато Салливан на дух не переносил все либеральные общественные движения Америки. Особенной ненавистью он воспылал к негритянскому лидеру - пастору Мартину Лютеру Кингу. В 1964 году Салливан написал Гуверу: "Нам всем необходимо понять, что Кинг в ближайшее время должен предстать перед жителями этой страны и его негритянскими последователями тем, кем он в действительности является: лгуном, демагогом и мерзавцем. Эта правда должна быть преподнесена очень аккуратно и так, чтобы эти характеристики не оставляли сомнения. Его влияние нужно свести к нулю". На место Кинга Салливан предлагал кандидатуру "проверенного человека", а именно консервативного адвоката Сэмюэла Пирса, который много позже занял пост министра жилищного строительства в правительстве Рональда Рейгана.

Охота на либералов продолжалась. Чтобы понять, насколько она занимала все мысли и время главы американской контрразведки, стоит упомянуть о таком факте. Когда в 1963 году был убит президент Джон Кеннеди, Гувер был настолько разозлен необходимостью отвлечься от главного дела своей жизни ради расследования этого преступления, что потребовал от высших чинов ФБР и всех своих приближенных публично раскручивать версию о том, что убийцей Кеннеди является схваченный сразу после выстрела в Далласе Ли Харви Освальд. При этом сам Гувер, похоже, не очень верил в виновность Освальда: по крайней мере, в телефонном разговоре с президентом Линдоном Джонсоном он спокойно признавал, что улики против Освальда ничтожны.

В течение 40 лет Гувер наводил ужас на любого гражданина США, однако в середине 60-х годов - то есть в то время, когда Мартин Лютер Кинг нашел в себе мужество противостоять жесткому прессингу ФБР - имя всесильного директора стало все чаще всплывать в скандальной хронике. Гувер, зоологический антисемит (этим обстоятельством отчасти объясняется его лютая ненависть к Чарли Чаплину и многим голливудским знаменитостям решил взяться за тот сектор американской организованной преступности, где царствовала еврейская мафия. Спецагенты Бюро взяли в разработку двух закадычных друзей, занимавшихся игорным бизнесом, - Меира Лански ("Малыш") и Бенджамена Сигала ("Бешеный"). Огромная криминальная империя Лански нанесла ответный удар: его люди смогли проникнуть в конспиративную квартиру и запечатлеть на пленку любовное свидание директора ФБР и его первого заместителя Клайда Толсона. Отснятый материал свидетельствовал о том, что маленький, толстый, коротконогий Гувер - не только гомосексуалист (что 40 лет назад было весьма компрометирующим обстоятельством, особенно для государственного служащего такого ранга но еще и фетишист, и травести. Меир Лански довел до сведения Гувера сам факт наличия у него компромата. После этого Бенджамен "Багси" Сигал, создатель знаменитого отеля и казино "Фламинго" в Лас-Вегасе, был убит при странных обстоятельствах, а Лански вынужден был бежать в Израиль и просить там убежища. Примечательно и то, что правительство Голды Меир не предоставило Лански израильского гражданства, опасаясь мести взбешенного Гувера, влияния которого вполне могло хватить для того, чтобы убедить президента Никсона сократить размеры американской военной и экономической помощи Израилю.

Следующим, кто покусился на интимную жизнь директора ФБР, стал журналист Рэй Такер, опубликовавший в журнале Collier заметку о гомосексуальных склонностях Гувера. Несколько дней спустя журнал-конкурент опубликовал статью и фоторепортаж, разоблачающие патологические (по меркам того времени) сексуальные наклонности самого Такера. С тех пор при жизни Гувера ни один американский журналист не пытался поднять покрывало его холостяцкого ложа. Скабрезные подробности общественность смогла узнать только в 90-х годах, когда группа американских журналистов нашла чудом уцелевший дневник Эдгара Гувера. Его содержание потрясло всех. Оказывается, Гувер заставлял многих спецагентов надевать женские платья, туфли на шпильках и парики и в таком виде приходить на совещания. Для того чтобы минимизировать число отказов от подобных предложений, Гувер без суда и следствия упрятал в тюрьму мать одного из агентов, который пуще других возмущался необходимости потакать извращенным прихотям босса. Берт Хогсон, американец шведского происхождения, 30 лет проработал в ФБР в женском обличии, потому что так хотел Гувер. В 1971 году Хогсону исполнилось 60 лет, и директор, сам пребывавший в предсмертном состоянии, приказал упрятать агента Берта в закрытую психиатрическую больницу, дабы тот не выболтал известные ему секреты. В 2001 году Берт Хогсон скончался в доме для престарелых, перед смертью велев принести ему рыжий женский парик.


В 1971 году Гувер сильно ослаб. Уильям Салливан письменно попросил его ради блага общего дела покинуть пост директора ФБР и мгновенно отправился в отставку сам. Эдгар Гувер умер 2 мая 1972, в возрасте 77 лет, не дожив 10 дней до празднования своего 48-летнего пребывания на посту директора ФБР. 3 мая Клайд Толсон приказал уничтожить весь архив Гувера и лично в течение нескольких дней следил за тем, как сгорают бумаги его шефа и любовника.

В день смерти Гувера к американцам обратился всемирно известный врач, педагог и гуманист доктор Бенджамин Спок, заявивший: "Я с облегчением узнал о смерти человека, который не понимал и не принимал ни философию американского правительства, ни Билль о правах. Этот человек обладал такой невероятной властью, что мог расправляться со своими политическими оппонентами, а также запугивать миллионы американцев и лишать их права на собственные политические решения". В 1976 году сенат США публично признал негативную роль Гувера в американской истории и многочисленные факты преследования граждан по политическим мотивам.

spalex

Я нахожу прикольным единороссовский плакат
http://mina.ru/posters/white_guard/?9

maria75

С другой стороны, Советский Союз пытался завербовать других иностранцев
И в этом он как раз был прав! Т.к. агенты (не Розенберги) которым Клаус Фукс сплавлял чертежи американской атомной бомбы были завербованы СССР именно в Испании.
А Ли Харви Освальд в своё время в Америке служил на секретной разведывательной радиостанции. А потом переехал в СССР и работал на минском радиозаводе (т.е. можно предположить, что секреты у него надолго не задержались где получал зарплату в 500 рублей.

popov-xxx25

Я нахожу прикольным единороссовский плакат
С чего ты взял, наивный, что это единороссовский плакат?
Там, кстати, ещё и текст в оригинале был. Типа кольцом охватил красный змей сердце России, но тут на помошь выскочил на коне витязь, и щас ему наваляетъ.

spalex

А теперь подумай, кто у нас наивный.

popov-xxx25

Ты, хуле. Если это действительно единороссвоский плакат, то грязные е**чие свиньи -- это ещё слишком мягкий эпитет для них. А если тебе так показалось только потому, что там написано "За единую Россiю", то ты не то что наивный, ты ... ну, упорно тупишь в общем.
вот ещё ссылка. http://rus-sky.com/history/revolut.htm

bhyt000042

кг/ам
Кукрыниксы жгут
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: